Tag Archives: เทคโนโลยี RFID

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ด้านการเกษตรและปศุสัตว์

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั่วโลกในขณะนี้ ด้วยเชื่อว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ในระบบค้าปลีก ค้าส่ง การผลิต จนกระทั่งการบริหารจัดการ Supply Chain และระบบ Logistic ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย (Security & Access Control) และคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททดแทนระบบบาร์โค้ด ด้วยคุณสมบัติของตัวชิปที่มีศักยภาพสูงกว่า

อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยี RFID เป็นระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และส่งกำลังโดยคลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพ คาดการณ์ ว่าตลาดของเทคโนโลยี RFID ในปี ค.ศ. 2008 จะมีมูลค่ารวมทั่วโลกมากถึง 124,000 ล้านบาท โดยสหรัฐอเมริกา และยุโรปจะเริ่มใช้งานระบบ RFID ในระบบ Supply Chain ในปีหน้า ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเทคโนโลยีดังกล่าวทั่วโลก

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID สามารถ แบ่ง Application การใช้งานได้ 4 กลุ่มหลัก คือ
• Access Control เป็นลักษณะของ Personal Identification เกี่ยวกับการควบคุมการเข้า-ออกอาคารหรือสถานที่ต่างๆ
• Member Card เพื่อสนับสนุนการใช้งานด้าน Retail และ e-Purchasing
• Logistic และ Supply Chain Management
• Animal Tracking งานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งประเทศไทยสามารถนำ เทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ มีการส่งออกอาหารเป็นอุตสาหกรรม ภายในประเทศ ต้องมีการทำ Tracking Animal โดยเฉพาะในแง่ของ Farm Automation เพื่อให้สามารถ Control และติดตามพฤติกรรมของสัตว์ในฟาร์มได้ ทั้งยังเป็นการดำเนินการเพื่อทำ Traceability เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ ด้วย เพราะอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีมาตรการ Food Traceability ขึ้นมาเพื่อสร้างระบบที่เป็น National ID System ที่ดี มีการ Tracking ที่ดี สามารถกำจัดโรคระบาดได้ สร้างให้เกิดโอกาสในการส่งออกต่างประเทศมากขึ้น เพราะเวทีการค้าใน ระดับประเทศมีการบังคับใช้มาตรการทางด้าน Food Traceability อย่างจริงจังมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องให้ ความสำคัญกับการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน